Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi
zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť
STEKE, s.r.o., IČO: 52 372 758, so sídlom : 1207 Vlčany, 925 84 Vlčany, zapísaná v
obchodnom registri okresného súdu: Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44406/T ako
predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý je
spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim je fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v
rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, ako aj s ďalšími súvisiacimi predpismi.
 
II. Kúpna zmluva

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím
objednávky elektronickou formou predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci
bezodkladne potvrdí kupujúcemu e-mailom na ním zadanú e-mailovú adresu.
Prílohou potvrdzujúceho e-mailu sú VOP.
 
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej jeden rok od jej
uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom
jej úspešného splnenia. Zmluva nie je sprístupnená tretím stranám, okrem OčTK na
účely vyšetrovania a iným štátnym orgánom, ktoré sú oprávnené na nazeranie do
zmluvnej dokumentácie predávajúceho. Informácie o jednotlivých technických
krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP. Kupujúci má
možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať. Tieto VOP sú k
dispozícii na internetovej stránke predávajúceho a sú kupujúcemu zaslané
v potvrdzovacom e-maily o vykonaní objednávky, čím je zabezpečené riadne
oboznámenie sa, ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie
komunikačných prostriedkov na diaľku (mobilné dáta, internet) pre uskutočnenie
objednávky sú závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

III.Cena

Kúpna cena objednaného tovaru je fixná podľa aktuálnych cien tovarov uvedených
na internetovej stránke predávajúceho. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné
ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov,
ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných
poplatkov za dopravné a pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení
počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 
Zmena zmluvy, ako aj kúpnej ceny môže nastať len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán.
 
IV.Platobné spôsoby
 
Predávajúci akceptuje nasledovné platobné spôsoby:
- dobierka
- platba vopred bankovým prevodom
- platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)
Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá
poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových
prevodov pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti
GOPAY s.r.o.
 
V. Prevádzková doba
 
Objednávky sú prijímané cez e-shop predávajúceho nonstop.
 
VI.Objednávanie a doručenie
 
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Kúpna cena bude
uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
 
Dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci s využitím služieb tretích subjektov
(zmluvný prepravca, kuriérska služba). Dodanie tovaru je uskutočnené jeho
odovzdaním na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo objednaného
tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru. Keďže tovar doručuje zmluvný
prepravca, kupujúci dáva predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi
jeho osobné údaje za účelom doručenia objednaného tovaru. (meno, adresa na
doručenie, tel. číslo).
 
Dopravné je hradené kupujúcim.
 
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu
predávajúceho, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného
odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie
neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec
reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor
s kúpnou zmluvou.
 
VII. Odstúpenie od zmluvy
 
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej
zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia
tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby
bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
 
Odstúpenie od zmluvy, ako aj tovar sa doručuje na adresu predávajúceho.
 
V zmysle § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka tovar by mal kupujúci spotrebiteľ
vrátiť úplný, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom
tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže
predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 30
dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, na účet, ktorý kupujúci
uvedie v reklamačnom formulári.
 
VIII. Reklamačné podmienky
 
V prípade poškodenia produktu, je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu
fotografie potvrdzujúce škodu, ako aj samotný produkt. Po vyhodnotení miery
poškodenia predávajúcim, bude kupujúcemu zaslaný nový produkt, prípadne mu
budú vrátené peniaze.
 
IX.Záverečné ustanovenia
 
Tieto VOP sú platné a účinné od 01.07.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť
VOP bez predchádzajúceho upozornenia potenciálnych kupujúcich.

V zmysle zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je orgánom kontroly
vnútorného trhu Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23