Podmienky ochrany osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop“) umiestneného na
doméne www.wineluggage.eu je:
STEKE, s.r.o., IČO: 52 372 758, so sídlom : 1207 Vlčany, 925 84 Vlčany, zapísaná v
obchodnom registri okresného súdu: Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44406/T
(ďalej len „prevádzkovateľ“).
Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov sa radí medzi
základné ľudské práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie
a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo
na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. K ochrane osobných údajov preto
pristupujeme ako prevádzkovateľ zodpovedne, riadime sa zásadami pri ich spracúvaní a
dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov: Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z . apr la 16 o ochrane fyzicky ch oso b pri
spracu van osobny ch u dajov a o voľnom pohybe taky chto u dajov, ktory m sa zrus uje
smernica 6 E (vs eobecne nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V nasledujúcich odsekoch uvádzame informácie, vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných
údajov získavaných pri samotnej návšteve a využívaní služieb e-shopu, účelom ich
získavania a využívania a podmienky ich spracúvania.

1. Konanie podľa platných zákonov. Primárne sa zameriavame na poskytovanie
služieb pre našich spotrebiteľov, práve to je dôvod, pre ktorý je nevyhnutné vedieť
o našom spotrebiteľovi základné informácie, medzi ktoré patria aj osobné údaje.
Uvedomujúc si o aké poznatky sa jedná, budeme pri ich spracúvaní dodržiavať
všetky platné zákony a zásady a to tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv
dotknutej osoby.

2. Všetky informácie o Vás uchovávame bezpečne. Už pri realizovaní nákupu na
našom e-shope je využívané šifrované spojenie, aby nedošlo k úniku žiadneho
z údajov pri Vašej komunikácií s nami a naopak. Všetky údaje sú po ich získaní
umiestnené a uchovávané v chránenej databáze. Z dôvodu zabezpečenia ochrany
údajov a dát na úložiskách boli prijaté dostupné technické opatrenia a prehlasujeme,
že k týmto informáciám majú prístup len nami poverené osoby. Prevádzkovateľ má
povinnosť uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie
nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 2 rokov od ukončenia zmluvného
vzťahu). Táto doba je automaticky prerušená odobratím resp. zrušením súhlasu so
spracovaním osobných údajov dotknutou osobou.

3. Údaje o platobných kartách nie sú nikdy uchovávané. Našou prioritou je
zachovať ochranu Vašich osobných údajov a najmä preto informácie vzťahujúce sa k
Vašim platobným kartám na našich serveroch neevidujeme. Transakcie sú
realizované výhradne na stránkach banky.

4. Informácie o Vás nie sú zverejňované a ani poskytované tretím osobám. Vaše
osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným
subjektom, s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov, s ktorými je spolupráca
nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky a to na základe prísnych
pravidiel, ktorých dodržiavanie u sprostredkovateľa na zmluvnom základe a v
presne určenom rozsahu kontrolujeme.

5. Informácie a Vaše údaje môžete na našich stránkach kedykoľvek meniť alebo
vymazať.

6. V súvislosti s osobnými údajmi máte právo na prístup k vašim osobným
údajom a prístup k informáciám vzťahujúcim sa k účelom spracúvania vašich
osobných údajov a dobe uchovávania osobných údajov.

7. Práva, Vás ako spotrebiteľa v otázke osobných údajov, na:
I. to aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil vaše nesprávne osobné
údaje,
II. na výmaz osobných údajov,
III. na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
IV. na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi,
V. namietať spracúvanie osobných údajov,
VI. podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov R, ak sa domnievate,
že spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa je v rozpore
s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a tým ste priamo dotknutý na
Vašich právach.
VI. právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.
Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

8. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri nákupe
Náš e-chop Vám umožňuje vytvorenie objednávky našich produktov online. Nasledujúca
realizácia Vašich objednávok si vyžaduje sprístupnenie niektorých nevyhnutne
potrebných údajov, bez ktorých uzavretie zmluvy, ako aj vybavenie objednávky nie je
možné. ú nimi najmä tieto údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa doručenia
tovaru, e-mail a telefónny kontakt, IP adresa a niektoré cookies. Prevažná časť z týchto
údajov sa špecifikuje ako osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie
zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán ste VY, teda dotknutá osoba. pracúvanie
osobných údajov je zákonné ak je ich spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného
predpisu. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov vzťahujúce s k eshopom sú: č. Z.z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení
zákona č. 1 8 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8 Z.z.
(v znení č. 16 Z.z. 102/2014 Z.z, 373/2014 Z.z.), a ďalším právnym základom je
súhlas dotknutej osoby. Tieto údaje sú poskytované Vami, s Vaším súhlasom a na
právnom základe zmluvy za účelom vybavenia Vami zadanej objednávky v eshope.
Doba, počas ktorej uchovávame osobné údaje je daná v osobitných právnych
predpisoch v súvislosti s obchodnou, účtovnou a daňovou dokumentáciou a našimi
internými predpismi na spracovanie a archiváciu dokladov (registratúrny plán) a je v
dĺžke 2rokov.
Vaša e-mailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do užívateľského
účtu), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú e-mailovú adresu Vám bude
zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru od
prepravcu. Telefónne číslo slúži na notifikáciu vybavenia a doručenia objednávky,
žiadnym iným spôsobom nie sú tieto údaje použité.
Vaše osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané taktiež na právnom základe zákona
č. 1 6 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 13 1 1
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a zákona č. 3 Z. z.,
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované
sprostredkovateľovi – našim zmluvným poskytovateľom služieb – prepravným
spoločnostiam. Údaje sú sprostredkovateľmi použité výhradne na účely plnenia
kúpnej zmluvy. Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované a tieto
údaje nepodliehajú automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu alebo
profilovaniu.

9. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácii
Na našom e-shope máte k dispozícií možnosť založenia si používateľského účtu. Tento
účet si založíte prostredníctvom registrácie, pri ktorej si zvolíte heslo, ktorým budete
mať tento účet chránený. Už pri samotnej registrácií sú Vami poskytnuté osobné údaje
v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a e-mail. Uvedené údaje nám poskytujete na
právnom základe a za účelom zjednodušenia zrealizovania budúcich objednávok.
Používateľský účet Vám umožňuje okrem iného aj využívať zákaznícke výhody
a prehľad uskutočnených objednávok (pokiaľ to systém e-shopu umožňuje). V rámci
spracovania informácií o používateľskom účte sú údaje poskytované
sprostredkovateľom: zmluvnému technickému partnerovi na správu e-shopu. Iné
poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.

10.Údaje, ktoré získavame automaticky
Niektoré z dostupných údajov môžeme zbierať automaticky, sú to informácie slúžiace
pre analýzu e-shopu. Medzi tieto údaje patrí IP adresa, dátum a čas kedy ste využili naše
služby, hardvér, softvér, typ použitého mobilného zariadenia alebo internetový
prehliadač, ktorý využívate a informácie o Vašom počítačovom operačnom systéme, ako
napríklad verzia aplikácie a nastavenie jazyka. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o
kliknutiach a o stránkach, ktoré sa Vám zobrazili. Tieto štatistické údaje získavané počas
Vašej návštevy e-shopu nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou
osobou – neevidujeme a nepriraďujeme k nim žiadny osobný údaj – nie sú preto
považované za osobné údaje, a nevzťahujú sa na ne predpisy o ochrane osobných
údajov.

11.Čo sú to Cookies a zásady ich používania.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookie v súlade s nastavením
prehliadača. úbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky
ukladá prehliadač vo Vašom počítači alebo na prehliadajúcom zariadení. Nepoškodzujú
Váš počítač a nemôžu byť priradené konkrétnej osobe, neobsahujú žiadne osobné údaje
a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie Vašich osobných údajov.
Tieto súbory predstavujú pre nás dôležitý zdroj informácií práve o Vás – našich
zákazníkoch a objednávateľoch. ú to údaje, ktoré nám napomáhajú najmä
zefektívňovať, zjednodušovať a zlepšovať naše služby. nažíme sa prispôsobiť naše
služby a samotnú ponuku Vašim záujmom a potrebám a inovovať štruktúru a ich obsah.
úbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a
zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Záznamy
súborov cookies si pamätajú typ používaného prehliadača alebo nastavenia (napríklad
jazyk), ktoré ostávajú Vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve
nášho e-shopu. Cookie nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní
nášho e-shopu. Ale ich prostredníctvom nezhromažďujeme Vaše osobné údaje alebo
informácie. Do našich databáz sa ukladá jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám
umožňuje opätovné načítanie profilu a predvoľby užívateľského účtu pri ďalšej návšteve
našej webovej stránky.
Na našich webových stránkach e-shopu používame nasledovné typy záznamov súborov
cookies:
o nevyhnutné záznamy súborov cookie: tieto záznamy súborov cookie sú potrebné
pre prevádzku našich webových stránok e-shoou a patria sem napríklad záznamy
cookie, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií nášho e-shopu.
Bez týchto súborov cookie by sme neboli schopní poskytovať služby a naša
webová stránka by nebola funkčná;
o súbory cookie výkonu: tieto záznamy súborov cookie nám umožňujú analyzovať,
akým spôsobom pracujete s našimi stránkami, čo môžeme použiť na zlepšenie a
zjednodušenie použiteľnosti webových stránok nášho e-shopu. Dozvedáme sa
z nich, ako reagujete na informácie obsiahnuté na našej webovej stránke, aké
oblasti navštevujete, koľko času ste strávili v konkrétnej oblasti a v ktorých
oblastiach sa vyskytujú chybové hlásenia. Údaje, ktoré tieto súbory cookie
zbierajú, sú agregované a anonymné;
o súbory cookie funkčnosti: tieto záznamy súborov cookie si pamätajú Vašu voľbu
za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej
stránke e-shopu prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše preferencie,
napríklad voľbu jazyka. Tieto súbory sa využívajú na poskytovanie požadovaných
služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so
službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si
Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.
Ak súbory cookie nechcete používať musíte ich aktívne odstrániť alebo zablokovať
prostredníctvom predvolieb internetového prehliadača. Ak odmietnete používanie
súboru cookie, budete stále schopní navštíviť webové stránky nášho e-shopu, ale
niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť
možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookie zmenou nastavenia Vášho internetového
prehliadača. Pre viac informácií využite dokumentáciu Vášho internetového prehliadača.

12.Nesúhlas s použitím údajov, ich zmena a výmaz
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do
budúcna. voj používateľský účet môžete kedykoľvek zmazať Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho
odvolaním. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Okrem toho budú uložené
osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za
účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie
z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

13.Záverečné ustanovenia
o Odoslaním objednávky, ako aj registráciou na našej webovej stránke
potvrdzujete, že ste oboznámený á s podmienkami ochrany osobných údajov
a že ich v celom rozsahu prijímate.
o S týmito podmienkami súhlasíte prostredníctvom internetového formulára.
Označením súhlasu potvrdzujete, že ste s podmienkami ochrany osobných údajov
oboznámený á a že ich v celom rozsahu prijímate.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7.2019.