Reklamačný poriadok


upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom/predávajúcim
a objednávateľom /kupujúcim.

 


Všeobecné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom/predávajúcim v internetovom obchode wineluggage.eu je
STEKE, s.r.o., IČO: 52 372 758, so sídlom : 1207 Vlčany, 925 84 Vlčany.


2. Objednávateľom /kupujúcim je každá fyzická osoba, ktorá odošle elektronický
formulár s objednávkou tovaru.


3. Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom
a objednávateľom pri riešení reklamácií, týkajúcich sa správnosti kvality tovaru
a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.


4. Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené objednávateľom, za chybný tovar,
poskytnutých prevádzkovateľom, ktorým objednávateľ požaduje určitú náhradu
za chybné plnenie, prípadne opomenutie plnenia predmetu zmluvy spôsobené
prevádzkovateľom.


5. Pokiaľ objednaný tovar vykazuje vady, (t.j. ak je objednávateľovi doručený
v poškodenom transportnom obale) je objednávateľ oprávnený tovar neprevziať.
V takomto prípade zostáva zachovaný nárok objednávateľa na poskytnutie
riadneho plnenia, prípadne na vrátenie kúpnej ceny.


6. Ak tovar nevykazuje znaky poškodenia transportného obalu je objednávateľ
povinný ho prevziať.


7. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru v prípade
objednávateľa- spotrebiteľa


- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola
bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez
zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia
vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu
súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na
cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto
odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to objednávateľovi -
nespôsobí závažné ťažkosti.


- Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla
riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na výmenu veci alebo
má právo od zmluvy odstúpiť.


Postup vybavenia reklamácie:


1. Objednávateľ môže uplatniť reklamáciu písomne v elektronickej forme na e-mail:
wineluggage@gmail.com, a to do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Prevádzkovateľ písomne v elektronickej forme (e-mailom) potvrdí prijatie
reklamácie do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


2. Reklamovaný tovar nesmie javiť známky neprimeraného opotrebenia, a musí
obsahovať všetko príslušenstvo, ktoré bolo k tovaru dodané.


3. Z reklamácie musí byť zrejmé
- kto reklamáciu podáva (meno priezvisko, adresa trvalého pobytu)
- číslo objednávky
- predmet reklamácie s krátkym popisom vady tovaru.


4. Prevádzkovateľ písomne v elektronickej forme (e-mailom) kontaktuje
objednávateľa ohľadom adresy na ktorú je potrebné reklamovaný tovar vrátiť.


5. Prepravné /poštovné súvisiace s reklamáciu tovaru hodnoty nižšej ako 99,- eur
hradí objednávateľ sám, v ostatných prípadoch hradí prepravné /poštovné
prevádzkovateľ.


6. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia
reklamácie.


Záverečné ustanovenia


1. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne
neupravené týmto reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a
objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.


2. Prevádzkovateľ je oprávnený tento reklamačný poriadok kedykoľvek meniť
a dopĺňať. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo zmeniť reklamačný
poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia.


3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 11.02.2020.